Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA104 – 060243
12.08. 2019.- 16.08. 2019.
Izglītotāja profesionālā pilnveide – valodu apguve, pielietojot inovatīvas informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Projekts tiešā veidā veicina valodu skolu un izglītības iestāžu konkurētspēju, jo ir saistīts ar darbinieku profesionālo pilnveidi IT pielietošanā mācību procesā. Tas ir vērsts arī uz Eiropas ideju par labas prakses un pieredzes apmaiņu, lai veicinātu izglītotāju digitālo kompetenci. Vispārizglītojošo macību iestāžu, skolu pedagogi izmanto spēļu elementus un IT piedāvātās iespējas mācību procesā. Savukārt pieaugušo neformālajā izglītībā šīs iespējas joprojām netiek pilnvērtīgi izmantotas un bieži iemesls ir arī pasniedzēju nepilnīgās zināšanas un prasmes šajā jomā.

Atbilstoši Eiropas Attīstības Plāna pamatnostādnēm, projekts veicināja šādas jomas: 

– tradicionālo mācīšanas metožu maiņu, papildinot tās ar interaktīvām metodēm, digitālām iespējām, spēles elementiem;

– iesaistīšanos starptautiskos projektos;

– caur skolotāja didaktiskajām prasmēm veicināt apmācāmo profila paplašināšanu;

– valodu skolas konkurētspējas un mācību kvalitātes paaugstināšana, ieviešot didaktiskās un IT metodes valodu mācīšanā.

Galvenie mērķi:

 • Specifisko valodu mācības metožu adaptācija, lai uzlabotu valodu apmācību, veicinot un uzsverot integrāciju, kooperāciju, un valodu skolu starptautisko konkurētspēju.
 • Pasniedzēju un darbinieku profesionālā pilnveide didaktiski- metodiskajā laukā.
 • Projekta dalībnieku motivēšana, izmantojot gūto pieredzi jaunām projektu idejām.
 • Samazināt mācību pārtraukšanu apmācāmo vidū, izmantojot iekšējo diferencēto pieeju valodu apmācībā.
 • Izmantot pasniedzēju prasmes inovatīvajās metodēs, IT un spēļu elementu pārzināšanā, lai palīdzētu problēmsituācijās.

Īpašie mērķi:

 • Darbinieku iesaiste mobilitātes projektos.
 • Starptautiskā projekta ietvaros iegūtās informācijas – risinājumu – ieviešana.
 • Prasme lietot IT mācot un mācoties.
 • Informētība par Austrijā populārām metodēm un palīglīdzekļiem.
 • Radīt vidi, kas veicina  starptautisku ideju apmaiņu.
 • Profesionālā un personīgā  pilnveide tehnoloģiju pielietojumā.
 • Pasniedzēju svešvalodu lietošanas prasmju pilnveide.

Projekts norisinājās sadarbībā ar mobilitātes partneri no Austrijas. Projekta laikā tika izstrādāta apmācību programma valodu pasniedzējiem. Projektā piedalījās 8 dažādu valodu pasniedzēji ( latviešu, krievu, angļu, vācu), ar mērķi būt atvērtiem, apgūstot digitālās prasmes, līdzekļus un spēles svešvalodu mācīšanā un atgriežoties ar jaunu pieeju metodikā un uzlabotām angļu valodas zināšanām. Projekta uzsvars bija uz valodu skolotāju iesaisti mobilitātes projektos un prasmi pielietot IT valodu mācīšanā. Sadarbībā ar Austrijas partneriem, mūsu darbinieki mācījās, kā pielietot jau radītus digitālos materiālus svešvalodu apguvē mūžizglītībā pieaugušajiem.

Kursa programma:

 1. diena – darbnīcas (zināšanu testi, mācīšanas un mācīšanās metodika, individuālā pieeja, individuālie attīstības plāni).
 2. diena – motivācijas metodes (radīt, monitorēt, individuālās un grupu stratēģijas).
 3. diena – medijpratība, izmantojot IT (ierīces, e-platformas, uzdevumi e-vidē, stundu plānu koncepti).
 4. diena – valodu spēles (saliedēšanai, “ice -breaking”- pozitīvas vides radīšanai, visu 4 prasmju nostiprināšanai: klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana).
 5. diena- pieaugušo mūžizglītības struktūra Austrijā, atbalsts, digitalizācija, labas prakses piemēri iekļaujošajā mūžizglītībā.

Sadarbības Partneri: 

Latvija – Valodu Mape

Valodu skola ar 15 gadu pieredzi valodu mācīšanā jauniešiem un pieaugušajiem,tostarp bezdarbniekiem, imigrantiem un ārzemniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību Latvijā.

Austrija – Akademie für politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen

Organizācija nodarbojas ar politisko izglītību; vienlīdzīgu iespēju ieviešanu mācībās un darba tirgū bezdarbniekiem un visu vecumu darbiniekiem, migrantiem un īpaši sievietēm.

     Projekts Nr 2017-1-LV01-KA204-035430

Projekta Numurs (PROJECT NO. 2017-1-LV01-KA204-035430)

ATRAKTĪVĀKAS SVEŠVALODU APGUVES METODES DARBA UN PATVĒRUMA MEKLĒTAJIEM, IZSLĒDZOT ANGĻU VALODU KĀ STARPNIEKVALODU

(METHODS OF MORE ATTRACTIVE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, EXCLUDING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION FOR APPLICIANTS FOR JOB AND ASYLUM)

Projektā iesaistītas sešas valstis: Austrija, Igaunija, Horvātija, Somija, Spānija un Latvija kā koordinējošā valsts.

Projekta iecere bija saistīta ar 2 svarīgām lietām

 • valodu skolotāju tālākizglītību un pieredzes apmaiņu par pieejamajiem valodas apguves materiāliem un problēmām valsts valodas apguvē (L2 darba un patvēruma meklētājiem), katrā no valstīm;
 • uz dotās izpētes bāzes izveidot mācību materiālu grāmatas un elektroniskajā formātā iesācēju (A1) līmenim, ar vienotu un mērķtiecīgi radītu vizuālo materiālu, kas veicina konkrētās valsts valodas apguvi.

Šobrīd ir noslēdzie pirmais posms, kurā skolotāji  Rijekas pilsētā Horvātijā un Lincā, Austrijā mācījās, diskutēja un veidoja materiālus e-vidē. Mūsuprāt, liels ieguvums šajā posmā ir ne tikai jaunas zināšanas, bet arī psiholoģiskās barjeras pārvarēšanas prasmes, kas saistītas ar:

*atrašanos citā vidē un kultūrā;

* kļūšanu no skolotāja par skolojamo;

*iekļaušanos komandā, kur savas ambīcijas ir mazsvarīgākas par pozitīvas atmosfēras radīšanu, kas ļoti svarīgi, lai pilnveidotos.

Rijekā mūs uzņēma pieaugušo izglītības centra (institution)“Dante” komanda. No 23.07. līdz 25.07. lieliskā atmosfērā un līdz pat 30C saules svelmē aiz loga, 20 dažādu valstu skolotāji cītīgi klausījās, aktīvi līdzdarbojās un diskutēja par mūsdienīgām metodēm valodu apguvē. Protams, neizpalika arī  iepazīšanās ar pilsētu, muzejiem un Adrijas jūras peldes.

Lincā mācības organizēja mūsu partneri starpnozaru izglītības institūts IiB (Institut fuer interdisziplinaere Bildung), privāta iestāde, kas apvieno valodu, informācijas tehnoloģiju, sociālo un ekonomisko zinātņu pasniedzējus, lai piedāvātu dažādu līmeņu un izaicinājumu mācības pieaugušajiem.

Mācības notika no 25.10-27.10. Lincas Solārpilsētā (Solar-City), kas ir viens no diviem ES finansētiem projektiem, dabas resursu izmantošana videi draudzīgas pilsētvides radīšanā.

Lincā bijām 11 skolotāji, jo e-mācības ir kvalitatīvākas mazākās grupās un ar individuālu pieeju. Austrijas kolēģi iepazīstināja ar platformu quizlet un learnigApps.org iespējām. Šajās platformās mēs paši arī veidojām un prezentējām jaunus materiālus. Vēl Austrijas mācību laikā mēs daudz diskutējām par leksikas apguves metodēm caur vizuālo, kustību un teatrālo paņēmienu izmantošanu.

Šobrīd ir sācies intensīvs darbs pie intelektuālā materiāla radīšanas. Materiāla “akreditēšana” notiks aprīlī, kad radošo projekta grupu uzņems Spānijas pilsētas Valensijas partneri. Savukārt 2019. gada 29. augustā, Valmierā paredzēta projekta materiāla prezentācija un noslēguma konference.

MAFLE Facebook mājaslapa

Mācību materiāli pieejami MAFLE mājas lapā http://www.mafle.eu/

CHIC Projekta numurs 2018-1-HR01-KA204-047462

Projekts “Kultūra un mantojums komunikācijas jomā – kultūras mantojuma izmantošana saziņas kompetences un starpkultūru attīstības jomā svešvalodu mācīšanā”. (CHIC – in Action) ir vērsts uz svešvalodu mācīšanu pieaugušo izglītībā, tā mērķis ir definēt, kā iesaistīto valstu kultūras  mantojumu var izmantot kā valodu mācīšanās instrumentu.

Pirmā projekta tikšanās notika Atēnās, Grieķijā 2018. gada 29. un 30.novembrī, kuru rīkoja mūsu partneri ERFC (Grieķija).

Nākamā starpvalstu tikšanās notiks 2019.gada maijā Romā, Itālijā.Šajā projektā iesaistītie partneri ir Ustanova za obrazovanje odraslih Dante (Horvātija), Starptautiskā valodu skola – ILS (Itālija),  European Regional Framework for Co- Operation – ERFC (Grieķija), Escola Profissionalde Salvaterra de Magos (Portugāle) un Escuela Oficial de Idiomas RioVero  (Spānija).

https://chic-learning.online

https://www.facebook.com/chiclearningonline/

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

POLICIJAS KOLEDŽA

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

KOCĒNU SKOLA